Spelvoorwaarden Droomparken actie bij Audax

Aanbieder:

Adresgegevens Droomparken
Toepasselijkheid
1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Droomparken win actie bij Audax (verder te noemen 'Actie'), die door Droomparken, in samenwerking met Audax wordt aangeboden. De actie is ter promotie van Droomparken.

Deelnametermijn
1. Een deelnemer kan deelnemen aan de actie vanaf 1 maart t/m 14 april 2019.

Deelname
1. Deelname is alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud is.
2. Droomparken kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.
3. Iedere deelnemer kan één keer deelnemen.
4. Voor deelname aan de actie worden geen kosten berekend.
5. Medewerkers van Audax en Droomparken en andere betrokkenen bij deze actie zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
6. Droomparken behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij de actie gestelde voorwaarden en indien een deelnemer zich naar het oordeel van Droomparken frauduleuze of anderszins onrechtmatige wijze heeft gehandeld bij de actie dan wel de actie op oneerlijke wijze heeft beïnvloed dan wel proberen te beïnvloeden.

Prijs
1. De navolgende prijzen is te winnen:
1 x weekendverblijf op een Droompark naar keuze, voor 4 personen, met een geldigheid van een jaar na afgifte.
Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een: kortingsvoucher die 40% korting geeft op een vakantie bij boeking bij Droompark Bospark Garderen, te verzilveren voor 31/12/2019.
2. De prijzen zijn door Droomparken ter beschikking gesteld.
3. De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.
4. De prijzen worden toegekend in de staat waarin deze zich bevinden. Droomparken is niet aansprakelijk voor enig zichtbaar of verborgen gebrek aan een prijs.
5. Droomparken neemt eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

Wijze van deelname, bepaling prijzen
1. Een deelnemer gaat naar de website van Droomparken en laat daar contactgegevens achter. Direct ontvangt de deelnemer vervolgens in de mail de kortingscode. De trekking van de hoofdprijs geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige aanwijzing van een naam en de winnaar hiervan zal op uiterlijk 1 mei 2019 bekend worden gemaakt.

Winnaar
1. De winnaar zal van Droomparken bericht ontvangen over de gewonnen prijs.
2. De winnaar zal op verzoek van Droomparken of Audax medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Audax of Droomparken voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. In ieder geval is het Audax en Droomparken toegestaan om de naam van iedere winnaar van een van
deze prijzen op de website en/of social mediakanalen van Audax (en eventueel andere media) te vermelden.
3. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
4. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Aansprakelijkheid
1. Droomparken besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door Droomparken openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Droomparken niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Droomparken in het leven roepen.

Privacy
1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
2. Droomparken verwerkt de navolgende gegevens:
a. ter uitvoering van de overeenkomst: voornaam, achternaam en e-mailadres van de deelnemer: bevestigen van de deelname en verdere communicatie met de deelnemer over de actie
b. na verkregen toestemming van de deelnemer: e-mailadres voor marketing- en reclamecampagnes van Audax en/ of Droomparken. Voorgaande toestemming houdt in dat de genoemde persoonsgegevens gedeeld worden met Audax. Dit zal enkel gebeuren nadat de deelnemer uitdrukkelijk (opt-in) toestemming heeft gegeven.
3. Van de winnaars worden verder het adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer gevraagd om het uitreiken van de prijs te kunnen afstemmen.

Inzage
De algemene voorwaarden zijn in te zien op droomparken.nl/actievoorwaarden. Droomparken behoudt zich het recht voor de spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe spelvoorwaarden worden de ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Droomparken handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van Droomparken kan de deelnemer deze schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan Droomparken t.a.v. functie, postadres, mailadres.