Spelvoorwaarden Droomparken actie bij AKO

Toepasselijkheid
1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Droomparken win actie bij AKO (verder te
noemen 'Actie'), die door Droomparken, in samenwerking met AKO, via de winkels van AKO
wordt aangeboden. De Actie is ter promotie van Droomparken.

Deelnametermijn
1. Een deelnemer kan deelnemen aan de Actie vanaf 4 maart t/m 24 maart 2019.

Deelname
1. Deelname is alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 18
jaar oud is.
2. Droomparken kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of
om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.
3. Iedere deelnemer kan één keer deelnemen.
4. Voor deelname aan de Actie worden geen kosten berekend.
5. Medewerkers van AKO en Droomparken en andere betrokkenen bij deze actie zijn uitgesloten
van deelname aan de Actie.
6. Droomparken behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te
sluiten van verdere deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij de Actie
gestelde voorwaarden en indien een deelnemer zich naar het oordeel van Droomparken
frauduleuze of anderszins onrechtmatige wijze heeft gehandeld bij de Actie dan wel de Actie op
oneerlijke wijze heeft beïnvloed dan wel proberen te beïnvloeden.

Prijzen
1. De navolgende prijzen zijn te winnen:
1 x vakantiecheque t.w.v. €449 voor een vakantie voor 4 personen, met een geldigheid van een
jaar na afgifte.
Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een: kortingsvoucher die 20% korting geeft op een
vakantie bij boeking bij Droomparken, te verzilveren voor 31-12-2019.
2. De prijzen zijn door Droomparken ter beschikking gestel
3. De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor
geld, goederen en/of diensten.
4. De prijzen worden toegekend in de staat waarin deze zich bevinden. Droomparken is niet
aansprakelijk voor enig zichtbaar of verborgen gebrek aan een prijs.
5. Droomparken neemt eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

Wijze van deelname, bepaling prijzen.
1. Een deelnemer gaat naar de website droomparken.nl/ako en laat daar contactgegevens achter.
Direct ontvangt de deelnemer vervolgens in de mail de kortingscode. De trekking van de
hoofdprijs geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige aanwijzing van een naam en de
winnaar hiervan zal op uiterlijk 8 april bekend worden gemaakt. 

Winnaar
1. De winnaar zal van Droomparken bericht ontvangen over de gewonnen prijs.
2. De winnaar zal op verzoek van Droomparken of AKO medewerking verlenen aan promotionele
activiteiten van AKO of Droomparken voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. In
ieder geval is het AKO en Droomparken toegestaan om de naam van iedere winnaar van een van
deze prijzen op de website en/of Facebookpagina van AKO (en eventueel andere media) te
vermelden.
3. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
4. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn
recht op afgifte.

Aansprakelijkheid
1. Droomparken besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel
kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.
Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door Droomparken openbaar
gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Droomparken niet worden tegengeworpen
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Droomparken in het leven roepen.

Privacy
1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden
strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
2. Droomparken verwerkt de navolgende gegevens:
a. ter uitvoering van de overeenkomst: voornaam, achternaam en e-mailadres van de
Deelnemer: bevestigen van de deelname en verdere communicatie met de Deelnemer over
de Actie
b. na verkregen toestemming van de Deelnemer: e-mailadres voor marketing- en
reclamecampagnes van AKO en/ of Droomparken
Voorgaande toestemming houdt in dat de genoemde persoonsgegevens gedeeld worden met
AKO. Dit zal enkel gebeuren nadat de deelnemer uitdrukkelijk (opt-in) toestemming heeft
gegeven.
3. Van de winnaars worden verder het adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer
gevraagd om het uitreiken van de prijs te kunne afstemmen.

Inzage
De algemene voorwaarden zijn in te zien op droomparken.nl/actievoorwaarden. Droomparken
behoudt zich het recht voor de spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de
spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe spelvoorwaarden worden de ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Droomparken handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van Droomparken kan de deelnemer deze
schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan Droomparken.