Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina van Droomparken.nl;
  • Droomparken.nl: de eigenaar van de inhoud van de webpagina;
  • U: de natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina op welke wijze ook gebruikt;
  • De inhoud: alle beeld- en tekstmateriaal waarvan u op de webpagina kennis neemt, waaronder de afbeeldingen, plattegronden, situatieschetsen, teksten, afbeeldingen, hyperlinks en geluids- en/of videofragmenten;
  • Schade: directe of indirecte schade ongeacht van welke aard ook, daaronder onder meer begrepen verlies van data en zaken, gederfde omzet en/of winst of enig ander economisch nadeel.

Door de webpagina te gebruiken, op welke wijze ook, stemt u in met deze disclaimer.

Droomparken.nl spant er zich blijvend voor in dat de inhoud van de webpagina geregeld wordt geactualiseerd, wordt aangevuld en zo nodig wordt gewijzigd. Ondanks de daarbij te betrachten zorg kunnen zich in de inhoud van de webpagina onvolledigheden en/of onjuistheden voordoen.

Droomparken.nl verleent op geen enkele wijze de garantie of zegt op geen enkele wijze toe dat de inhoud van de webpagina volledig en juist is. Zo kan de inhoud van de webpagina zoals hiervoor gedefinieerd afwijken van de realiteit. Hetzelfde geldt voor de inhoud van webpagina’s van derden die op enigerlei wijze aan de webpagina van Droomparken.nl is verbonden c.q. gekoppeld.

Droomparken.nl beschouwt de inhoud van haar webpagina als een werk in de zin van de Auteurswet. Dat betekent dat aan derden niet het recht toekomt om de inhoud van de webpagina, evenals onderdelen daarvan, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van Droomparken.nl. Kennisname van de inhoud van de webpagina is enkel bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.